creer site web siteweb web designer Home
Home
Home
Home
Home
Home
Hinh Anh
Videos
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Hinh Anh
Videos

Cha Hiệu Trưởng Và BGH

Cha Hiệu Trưởng & Các thầy Cô

Ngày Tựu Trường

Khối Việt Ngữ

Sổ Tay Học Sinh

Lịch Trình Học Trong Năm

Đơn Xin Nghỉ Học

Emergency Form

Đơn Xin Nhập Học Giáo Lý

Volunteer Profile Form

Đơn Xin Nhập Học Việt Ngữ

ĐOÀN TNTT

TRƯỜNG THIÊN MẪU

CÁC ĐOÀN THỂ

TRANG NHÀ

TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

PHOTOS

VIDEOS

Trang Nhà | Đoàn TNTT | Trường Thiên Mẫu | Đoàn Thể | Tổ Chức | Bản Tin | Photos | Videos

TRƯỜNG THIÊN MẪU

  

CÁC MẨU ĐƠN

BAN GIẢNG HUẤN:

BAN GIÁM HIỆU

Khối Giáo Lý

Hiệu Trưởng: Cha Phêrô Trương Vĩnh Trị                               

Trưởng Khối Giáo Lý: Cô Thêrêsa Vũ Khánh Dung

Trưởng Khối Việt Ngữ: Thầy Phêrô Nguyễn Châu
Đại Diện Phụ Huynh Học Sinh: Cô Maria Nguyễn Mai

704-504-0907                frtritruong@hotmail.com

704-975-9973                junedkvu@yahoo.com
704-488-0651                chauhot@hotmail.com
803-389-7045

Copyright @ 2016 St. Joseph Vietnamese Catholic Church                                                                                                             4929 Sandy Porter Rd - Charlotte NC 28273 - 704.504.0907