creer site web siteweb web designer Home
Home
Home
Home
Home
Home
Hinh Anh
Videos
Home
Home
Home
Home
Home
Home
Hinh Anh
Videos

LINH MỤC CHÁNH XỨ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH

BAN GÂY QUỸ

BAN PHỤNG VỤ

ĐOÀN TNTT

TRƯỜNG THIÊN MẪU

CÁC ĐOÀN THỂ

TRANG NHÀ

TỔ CHỨC

TÀI LIỆU

PHOTOS

VIDEOS

Trang Nhà | Đoàn TNTT | Trường Thiên Mẫu | Đoàn Thể | Tổ Chức | Bản Tin | Photos | Videos

TỔ CHỨC

Copyright @ 2016 St. Joseph Vietnamese Catholic Church                                                                                                           4929 Sandy Porter Rd - Charlotte NC 28273 - 704.504.0907

Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị                 

Thư Ký:  Anh Ðaminh Saviô Vũ Hoàng Bảo

Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ:
            Ông Gioan Baotixita Nguyễn V
ăn Đệ
Phó Chủ Tịch Công Giáo Tiến Hành:
            Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn
Ðại Diện Dân Tộc:
              Anh Anrê Fnu Rok
Th
ư Ký: Anh Giuse Đỗ Hùng

Chủ Tịch: Anh Phaolô Trần Đức Thịnh

Anh Phêrô Trần Xuân Dũng

Chị Maria Nguyễn Thanh Hằng

Chị Martha Phạm Hồng Trâm

Trưởng Ban Phụng Vụ:

            Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn

Trưởng Ban Phòng Thánh:

            Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn

Trưởng Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa:

            Bà Maria Nguyển Thị Điệp

Trưởng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể:

            Ông Phanxicô Xaviê Lê Q. Chất

Trưởng Ban Thừa Tác Viên Tiếp Tân:

            Bà Maria Đỗ Lưu Khánh

Trưởng Ban Giúp Lễ:

            Anh Phêrô Lê Quang Đức

Trưởng Ban Cắm Hoa:

            Chị Maria Phan Thị Thu

Đại Diện Quý Vị Dân Tộc:

            Anh Anrê Rangyul Rok

Đại Diện Ca Đoàn Thiếu Nhi:

            Anh Phêrô Lê Quang Đức

Đại Diện Ca Đoàn Bêlem:

            Anh Giuse Nguyễn Quốc Việt

Đại Diện Ca Đoàn Thanh Niên:

            Anh Tôma Phan Minh

Đại Diện Ca Đoàn Kitô Vua:

            Chị Maria Trần Lưu Thông

Đại Diện Ca Đoàn Mân Côi:

            Anh K Ðức Khiêm

Trưởng Ban: Cha Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị


BánHàng Hằng Tuần

Tổ Bánh Mì: Bà Maria Ðỗ Thị Thu

Tổ Cà Phê, Chè, Nước: Bà Maria Vũ Trinh Mai

Tổ Chả Giò: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Hoa

Tổ Nem Cuốn, Gà Xiên Cây: Bà Maria Hoàng N. Bích

Tổ Phở, Cơm: Bà Maria Nguyễn Thị Nhài (Bà Viết)

Tổ Rau Quả: Bà Maria Nguyễn Thị Hồng

Tổ Nem Nướng: Bà Maria Phạm Tuyết Lan

Tổ Mua Hàng: Anh Tôma Phan Minh

Tổ Kiểm Ngân: Anh Phaolô Trần Đức Thịnh

Hội Chợ Và Ca Nhạc
Tổ Thực Phẩm: Anh Tôma Phan Minh

Tổ Kỹ Thuật: Anh Ðaminh Trần Nam Phong

Tổ Thiện nguyện Viên: Ông Gioan Baotixita Ng. V. Đệ

Tổ Văn Nghệ: Chị Têrêsa Trần Mỹ Linh

Tổ Tài Chánh: Anh Phaolô Trần Đức Thịnh

Tổ Bảo Trợ Và Quảng Cáo:

            Chị Lucia Phạm Bạch Viên Lara

            Chị Têrêsa Phan Linh

            Anh Đaminh Phan Châu

            Anh Augustinô Đoàn Sơn

            Anh Giuse Đỗ Hùng

Tổ Điều Phối: Anh Ðaminh Saviô Vũ Hoàng Bảo

704-504-0907

704-504-0907

704-675-2283

703-622-4253

704-241-1111

704-649-5578

704-858-1622


704-408-8740


980-258-9375

704-502-2001

704-408-8740


704-408-8740


980-949-8352


980-237-2283


704-545-2334


803-414-4087


980-254-9885


980-201-0530


803-414-4087


704-779-6935


704-780-5589


704-942-6636


704-763-6952

704-777-9047

704-458-9197

980-329-5952

704-733-0370

704-502-2001

704-504-0907

704-583-0036

704-564-9495

704-904-6340

704-380-7151

704-345-1723

704-752-9126

704-258-5932

704-780-5589

704-675-2283

704-780-5589

704-576-7956

704-858-1622

704-333-1638

704-675-2283

704-504-0907